پاورپوینت تحلیل و بررسی اصول بازاریابی نوین

پاورپوینت تحلیل و بررسی اصول بازاریابی نوین

توضیح کوتاه

پاورپوینت تحلیل و بررسی اصول بازاریابی نوین دارای 58 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در بهبود ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر‬
مقدمه
بازاریابی نوین
 ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
‫‪ ‬اﺻﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑازارﻳﺎﺑﻲ نوین
‫‪‬اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
اصول بازاریابی نوین 
بازاریابی دیجیتالی
استفاده از چند ابزار
توجه به انتظارات مخاطب
اهمیت شبکه اجتماعی و تلوزیونی
بازاریابی محتوایی
پیچیده شدن کار بازاریاب ها
تمرکز بر روی مخاطب
بازاریابی علمی
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی‬

 

بخشی از متن پاورپوینت :


تعریف بازاریابی

‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت را از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﺪن‪ ،‬ﺑﺎزار ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮوش ﺷﻮد‪ .‬ﻋﺪه زﻳﺎدی از ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ واژه ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺎوی ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻧﺪارد زﻳﺮا اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻫﻤﻪ روزه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮج ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﻳﻮ‪ ،‬ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‪،‬‬ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.


قیمت : 23900 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت تحلیل و بررسی اصول بازاریابی نوین

دانلود رایگان پاورپوینت بررسی اصول بازاریابی نوین

پاورپوینت رایگان بررسی اصول بازاریابی نوین

بررسی اصول بازاریابی نوین

اصول بازاریابی نوین

پاورپوینت رایگان اصول بازاریابی

اصول بازاریابی

بررسی اصول بازاریابی

تحقیق اصول بازاریابی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 58
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 19
حجم 1/2 مگابایت
دسته پاورپوینت بازاریابی